Royal Dutch Shell A
25,025
-0,26
-0,61%
25,29

Dividend Royal Dutch Shell A

Dividend historie Royal Dutch Shell A

 • Periode
  Totaal dividend
  Q1
  Q2
  Q3
  Q4
 • 2019
  $0,94
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
 • 2018
  $1,88
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47
 • 2017
  $1,88
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47
 • 2016
  $2,35
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47
  Q5 $0,47
 • 2015
  $1,88
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47

Dividendenagenda Royal Dutch Shell A 2019

 • Datum Tijd Agenda 2019
  Plaats
 • 23-09-2019 Voorbeurs
  Den Haag
 • 15-08-2019 Voorbeurs
  Den Haag
 • 24-06-2019 Voorbeurs
  Den Haag
 • 16-05-2019 Voorbeurs
  Den Haag
 • 25-03-2019 Voorbeurs
  Den Haag
 • 14-02-2019 Voorbeurs
  Den Haag