Royal Dutch Shell A
28,305
-0,04
-0,12%
28,34

Dividend Royal Dutch Shell A

Dividend historie Royal Dutch Shell A

 • Periode
  Totaal dividend
  Q1
  Q2
  Q3
  Q4
 • 2018
  $0,94
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 0,00
 • 2017
  $1,88
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47
 • 2016
  $2,35
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47
  Q5 $0,47
 • 2015
  $1,88
  Q1 $0,47
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47
 • 2014
  $1,86
  Q1 $0,45
  Q2 $0,47
  Q3 $0,47
  Q4 $0,47

Dividendenagenda Royal Dutch Shell A 2018

 • Datum Tijd Agenda 2018
  Plaats
 • 19-12-2018 Voorbeurs
  The Hague
 • 15-11-2018 Voorbeurs
  The Hague
 • 17-09-2018 Voorbeurs
  The Hague
 • 09-08-2018 Voorbeurs
  The Hague
 • 18-06-2018 Voorbeurs
  The Hague
 • 10-05-2018 Voorbeurs
  The Hague
 • 26-03-2018 Voorbeurs
  The Hague
 • 15-02-2018 Voorbeurs
  The Hague